آرشیو مطالب دریافتی

نوشته های این قسمت آرشیو مطالب دریافتی سایت قبلی است که توسط کاربران ارسال گردیده است.

روایت قرآن از بانوان

  • Font size: Larger Smaller
  • Subscribe to this entry

پیامبر آمده بود همراه آیات «هل اتی» و حکایت سه شب پیش به صدای در، از سر سفره بلند شد. التماس سائلی پشت در بود. قرص نانش را برداشت و پیش از آن که برخیزد قرص نان علی رویش بود و مال حسن و حسین نیز.

شب دوم نان را در سفره گذاشته بود که صدای تضرع یتیمی به پشت در رسیده بود. دوباره برداشتن قرص نان و بعد نان علی و حسن و حسین شب سوم نان را پیش روی کودکان رنگ پریده اش گذاشته بود که دوباره صدای تظلم در راه مانده ای به در آویخت و نان که پشت در رفت و نان علی و حسن و حسین.

in برداشت های قرآنی Hits: 1019 0 Comments

Comments

  • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest شنبه, 17 آگوست 2019