گاهی فکر می کنند، خداوند یک ضبط صوت است!

و الان نیکی کنند که شاید آینده نتیجه این نیکی ها را بچشند.. 

اما غافل از اینکه خداوند همین الان هم  زنده است..! و می بیند، حس می کند و می شنود و در همین لحظه هم، در همین حضور، رفتار ما از سمت خداوند بازخورد دارد تعاملی برقرار شده، نه یادداشت برداری از رفتارها

خدا ضبط صوت نیست! گفتگوی زنده است بین خالق و مخلوق 

باشد که این تعامل را عطر آلودش کنیم...