هفتمین نشست، اسفند ماه ۹۲

تبعیت از " ذکر" به معنای این است که وقتی برای مثال دارید کاری را انجام می‌دهید در ذهنت می‌آید که این کار اشتباه است، شما باید در این لحظه به این یادآوری توجه و عمل کنید. نکته قابل توجه در این قسمت، داشتن خشیت است که شما با این کار خود را علامه دهر ندانید. چیزی که علم آن را ندارید صریح اعلام کنید. همه حقایق را همه افراد متوجه نمی‌شوند.
{معنای احکام و تفصیل: در عالم هستی یک سری قوانین کلی وجود دارند که روح همه هستی هستند این روح در بسترهای مختلف جاری می‌شود و جلوه های مختلفی دارد که به آن روح کلی احکام می‌گویند و به آن بستر که در آن جلوه کرده است تفصیل می‌گویند. بهترین تمثیل برای احکام و تفصیل همان مثال روح و بدن است.}
خداوند در قرآن می‌فرماید همه هستی را بر طبق احکام و تفصیل آفریده است. برای مثال همه‌ی قرآن یک حقیقتی دارد که در تمام سوره‌های آن هم جاری است.
جمع بندی سوره یس :
سوره مبارکه یس تجلی اراده و امر خدا در ایجاد را از ملک تا ملکوت بیان کرده و آن را در احیای انسان‌ها که توسط انذار پیامبر اکرم صورت می‌گیرد نشان می‌دهد. احیایی که با نزول قرآن و صراط مستقیم صورت می‌گیرد. پذیرش انذار در انسان شرایطی لازم دارد که وجود آنها انسان را به احیا رسانیده که در غیر اینصورت انسان به زنجیرهای ضلالت و نابینایی دچار می‌شود. انسانی که همواره نیاز خود را در این احیا می‌بیند در مدار فطرتش برای آن دائم در تلاش و تکاپو است و آن را می‌یابد. این سوره برای انذار انسان در واجد بودن برای چنین سعیی، از نشان دادن اراده الهی در جریان هستی و در مثالی از جامعه انسانی و نیز در نظام تکوین و در جهان آخرت به همراه تشریح مولفه ها و تبعات آن بهره می‌گیرد تا به ما نشان دهد سیر زندگی انسان بر اساس تسبیح است.

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر