• متوجه هستم که این خطر مربوط به تعجیل در نتیجه گرفتن است، اما باز هم با سرعت اسب نامربوط نیست...

افزودن نظر