حکم تیمم (اصلاحیه)

بیشتر
4 سال 6 ماه پیش #349 توسط علیرضا فرشچی
چگونگی تیمم:
دربارهٔ تیمم اختلاف‌هایی است. آنچه هم‌اکنون مشهور می‌نماید این است:
۱- زدن دست بر زمین
۲- کشیدن دست از رُستنگاه مو تا ابرو
۳- کشیدن دست چپ بر دست راست از مچ تا نوک انگشتان
۴- کشیدن دست راست بر دست چپ از مچ تا نوک انگشتان

ولی بهتر و مستحب است یا احتیاط واجب که این شیوه را پی بگیریم (البته احتیاطی‌ترین حالت را عرض می‌کنم):
۱- دو بار زدن دست بر زمین
۲- کشیدن دست از رُستنگاه مو تا ابرو
۳- کشیدن دست چپ بر دست راست از مچ تا نوک انگشتان
۴- کشیدن دست راست بر دست چپ از مچ تا نوک انگشتان
۵- دوبار زدن دست بر زمین
۶- کشیدن دست چپ بر دست راست از مچ تا نوک انگشتان
۷- کشیدن دست راست بر دست چپ از مچ تا نوک انگشتان

نک: دستور تیمم و استفتا از رهبری

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.