گر سوخته است بال و پرت فابکِ للحسین

گر سوخته است بال و پرت فابکِ للحسین

گر سوخته است بال و پرت فابکِ للحسین
افتاده داغ بر جگرت فابکِ للحسین

دانلود

  • هیچ نظری یافت نشد
افزودن نظر