مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود

مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود
اصلاً جگر که سوخت مداوا نمی شود
گریه مکن بهانه به دست کسی مده
با گریه هات هیچ مدارا نمی شود
خسته مکن گلوی خودت را برای آب
با آب گفتن تو کسی پا نمی شود

رابطه تقوا با عاقبت بخش چهارم

tehrani4علل سوءعاقبت:
درست است كه حسن عاقبت انسان بستگي به تقوا دارد و سوء ‌عاقبتش به بي تقوايي است. چه مي شود كه عاقبت انسان سوء مي شود از اين مسير تخلف میکند؟ دو چيز هست كه نقش اساسي نسبت به سوء عاقبت دارد كه از ناحيه بي تقوايي به انسان مي رسد: يكي اشتباه در انتخاب اوست، که اين اشتباه در انتخاب منجر به سوء عاقبت مي شود؛ دوم مسئله سوء استفاده كردن از امهال الهي است، اين يعني چه؟
1-اشتباه در هدفگیری:
اما اول يعني مسئله اشتباه در انتخاب که من تعبير مي گذارم به هدف گيري.. و آن اين است كه مي آيد يك چيزي را كه زود گذر است هدف گيري مي كند به جاي آن چيزي را كه جاودانه است. خود ما هم احساس مي كنيم، لذات زود گذر را به جاي لذات جاودانه هدف گيري مي‌كند اين منجر مي شود به سوء عاقبت.